Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Rekrutacja ogólna - zostaw swoje CV

Aplikacja wewnętrzna

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65/1,54-510 we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000317527, NIP: 8942960276, REGON: 020842769, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem ul. Czytaj więcej >>